بزرگداشت سعدی

بزرگداشت سعدی

بزرگداشت سعدی

بزرگداشت سعدی

تیزر روز سعدی  طرح:محمدعلی عطارزاده  کارگردان:میثم قاجاری  تهیه شده توسط گروه تبلیغات آوا به سفارش اداره کل ارتباطات و امور بیند الملل شهرداری شیراز-1395