سرطان قابل پیشگیری است

سرطان قابل پیشگیری است

سرطان قابل پیشگیری است

سرطان قابل پیشگیری است

سرطان قابل پیشگیری است| تهیه شده در گروه تبلیغاتی آوا به سفارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  اردیبهشت 98