سلام راننده، سلام

سلام راننده، سلام

سلام راننده، سلام

حواسمون به راننده هایی که هر روز توی خیابون های شهر هوامون رو دارند هست ؟

حواسمون به راننده هایی که هر روز توی خیابون های شهر هوامون رو دارند هست ؟