شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیرازبه سفارش معاونت عمرانی شهرداری شیراز تهیه شده در گروه تبلیغاتی آوا- آذر 94