عکاسی صنعتی از مجموعه بستنی آیسفالو شیراز توسط گروه تبلیغات آوا

عکاسی صنعتی از مجموعه بستنی آیسفالو شیراز توسط گروه تبلیغات آوا

عکاسی صنعتی از مجموعه بستنی آیسفالو شیراز توسط گروه تبلیغات آوا

با آوا از ایده تا اجرا