تعرفه خدمات

تعرفه خدمات

ردیف عنوان خدمات مبلغ به تومان
1 یک آفیش تصویربرداری 121،500
2 یک آفیش تصویربرداری همراه با صدابرداری و مصاحبه 148،500
3 یک آفیش تصویربرداری همراه با صدابرداری و تدوین 202،500
4 تصویربرداری هوایی 229،500
5 تصویربرداری با دو دوربین و صدابرداری در همایش ها 405،000
6 تصویربرداری با دو دوربین و صدابرداری همراه با کرین در همایش ها 945،000
7 تولید کپشن تلویزیونی با صداگذاری 108،000
8 تولید تیزرهای تلویزیونی همراه با تصویربرداری و صداگذاری 945،000